Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :27-01-22


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
27-01-22 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
26-01-22Đà Nẵng: 431,
Khánh Hòa: 980
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
477
25-01-22Đắc Lắc: 463,
Quảng Nam: 745
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
929
24-01-22TT Huế: 401,
Phú Yên: 742
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
945
23-01-22Kon Tum: 981,
Khánh Hòa: 230
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
498
22-01-22Đà Nẵng: 342,
Quảng Ngãi: 618,
Đắc Nông: 992
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
751
21-01-22Gia Lai: 749,
Ninh Thuận: 093
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
214
20-01-22Bình Định: 295,
Quảng Trị: 975,
Quảng Bình: 606
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
468
19-01-22Đà Nẵng: 793,
Khánh Hòa: 963
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
495
18-01-22Đắc Lắc: 195,
Quảng Nam: 332
Trúng Quảng Nam910
17-01-22TT Huế: 131,
Phú Yên: 784
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
715
16-01-22Kon Tum: 117,
Khánh Hòa: 145
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
362
15-01-22Đà Nẵng: 700,
Quảng Ngãi: 947,
Đắc Nông: 038
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
529
14-01-22Gia Lai: 334,
Ninh Thuận: 496
Trúng Gia Lai248
13-01-22Bình Định: 609,
Quảng Trị: 095,
Quảng Bình: 073
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
607
12-01-22Đà Nẵng: 260,
Khánh Hòa: 139
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
985
11-01-22Đắc Lắc: 867,
Quảng Nam: 036
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
297
10-01-22TT Huế: 738,
Phú Yên: 495
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
630
09-01-22Kon Tum: 846,
Khánh Hòa: 433
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
572
08-01-22Đà Nẵng: 222,
Quảng Ngãi: 373,
Đắc Nông: 633
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
534
07-01-22Gia Lai: 872,
Ninh Thuận: 577
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
238
06-01-22Bình Định: 396,
Quảng Trị: 654,
Quảng Bình: 996
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
492
05-01-22Đà Nẵng: 233,
Khánh Hòa: 565
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
179
04-01-22Đắc Lắc: 436,
Quảng Nam: 746
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
372
03-01-22TT Huế: 897,
Phú Yên: 603
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
826
02-01-22Kon Tum: 831,
Khánh Hòa: 866
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
563
01-01-22Đà Nẵng: 756,
Quảng Ngãi: 864,
Đắc Nông: 208
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
659
31-12-21Gia Lai: 919,
Ninh Thuận: 430
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
361